Previous
Next
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous
Next

ม.วลัยลักษณ์ จัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา”รวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ สนองโครงการพระราชดำริ (อพสธ.) และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ของเมืองนคร

ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) กำลังจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( Natural History Museum Walailak University ) เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืชภาคใต้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมุ่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วิทยาแห่งใหม่ของ จ.นครศรีฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มวล. เปิดเผยว่า มวล. โดยอุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เนื่องจากโครงการ (อพ.สธ.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9โดย มวล.ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ เพื่อสืบสานพระปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ด้วยเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นทั้งด้านกายภาพและมรดกภูมิปัญญา มีพื้นที่ติดเทือกเขาหลวงและทะเลฝั่งอ่าวไทย เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์  โดยมีรูปแบบของอาคารเป็นเลข 8 มีคอร์ทน้ำตกกรุงชิงและคอร์ทชายหาด ตามแนวคิด “ตามรอยเจ้าฟ้าจากยอดเขาสู่ใต้ทะเล” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท โดยขณะนี้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 30% และจะเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์ในปี 2565 นี้

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  กล่าวอีกว่า ลักษณะตัวอาคารนี้จะตั้งอยู่ริมอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล. ซึ่งมีฉากหลังเป็นเทือกเขาหลวง ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงนิทรรศการ 6 กลุ่ม คือ 1) ห้องเขาหลวงทรัพยากรมากมี : แสดงนิทรรศการของทรัพยากรกายภาพของเทือกเขาหลวง  พืชพรรณที่สำคัญ สัตว์ นก เห็ด รา และจุลินทรีย์ แสดงวิธีการนำทรัพยากรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2) ห้องวิถีชนเผ่า-วัฒนธรรมพื้นบ้าน : นำเสนอเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethno botany) คือการนำพืชพรรณมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชนพื้นเมือง ชนเผ่า ในที่นี้จะแสดงวิถีชีวิตตามภูมิปัญญาของชนเผ่ามานิ (ซาไก)  มอแกลน และชาวไทยทรงดำ 3) ห้องการจัดการลุ่มน้ำปากพนัง : แสดงผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน 4) ห้องชายฝั่งอุดมสมบูรณ์ : แสดงกายภาพของชายหาด เพื่อให้เข้าใจการแปรรูปวัตถุดิบของชุมชนชายฝั่งต่อการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ การเข้าใจทางกายภาพของชายหาดแต่ละแบบ การประมงพื้นบ้าน และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่ง 5) ห้องบริบูรณ์ทรัพยากรอ่าวไทย : จัดแสดงองค์ความรู้ประกอบความตื่นเต้น ด้วยการใช้ตู้แสดงสัตว์น้ำ 4 ตู้หลัก คือ ตู้ปลาฉลามหรือปลาดุร้าย ตู้เฒ่าทะเล ตู้ปะการังและปลาสวยงาม  พร้อมจัดระบบแสง สี เสียง ให้ผู้ชมได้ยินเสียงการสื่อสาร หรือการเวียนว่ายของสัตว์เหล่านั้นอย่างเต็มอารมณ์และ 6) ห้องเกริกไกรเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ : เป็นห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ (อพ.สธ.)  ตลอดจนการจัดแสดงความคิดรวบยอดจากการเข้าชมและตอกย้ำถึงความมุ่งหมายของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนี้       ว่าท้ายที่สุดแล้วต้องการให้ทุกคนตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแล้วภายในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ ยังมีอาคารที่พักสำหรับผู้เข้าพักเป็นแบบหมู่คณะ พื้นที่ลานกางเต็นท์ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ Canopy Walkway พร้อมแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจัดกิจกรรมหรือกีฬาทางน้ำสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมเรียนรู้พืชพรรณไม้นานาชนิด กิจกรรมดูนก สำรวจเส้นทางธรรมชาติ กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา นันทนาการ กีฬาทางน้ำ และที่พักใกล้ชิดธรรมชาติในบรรยากาศ Slow life รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงวิชาการ และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สนับสนุน“ชาติพันธุ์มานิ” (ซาไก) โดยได้รับทุนสนับสนุนจัดสร้างเบื้องต้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านชาติพันธุ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตท่ามกลางทรัพยากรป่าไม้ บนฐานของการพึ่งพิงอย่างสมดุลและพอเพียง  โดยพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ “มานิ” ดังกล่าวจะเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์ครอบคลุมการนำชม ทั้ง 6 ห้อง จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอภาพวิถีชีวิตทุกแง่มุมของกลุ่ม “มานิ” อย่างละเอียดและชัดเจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำคัญในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปคุกคามหรือบุกรุกพื้นที่จริงของพวกเขา

ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจของ           อุทยานพฤกศาสตร์ มวล.ได้ โดยขณะนี้มีพื้นที่จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิทยาบางส่วนที่เปิดให้บริการแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 /โทรศัพท์ : 0-7547-6104-5 /email : wbp@mail.wu.ac.th Facebook : Walailak Botanic Park

Facebook Comments
Facebook Comments