Green DLB

ภาพปก

 1. Location

 
 
       
 
2. Green Area

ส่วนอาคารสถานที่  มีการปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงาแก่อาคารและสร้างสวนหย่อมให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร

      

                   

      

3. Personnel

structure

E1. Energy efficient appliances usage

Energy Saving Policy

            

Use of LED Light

 

Use Energy Saving appliances

                
  
        
  
                    

E2.Number of renewable energy soure in office

 N/A

E3.The total electricity usage per year

N/A

E4.Greenhouse gas emission reduction program

มาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของส่วนอาคารสถานที่่ ดังนี้ 
1. ปิดจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ทำงานและปิดสวิตช์  UPS, เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เมื่อเลิกใช้งาน  
2. ปิดเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงาน เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว
3. ติดตั้งสวิตซ์ภายในสำนักงาน สำหรับดึงปิดเฉพาะจุดที่ไม่ใช้งาน

4. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 12.00 น.และเวลา 16.00 น. 
5.ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5

 
   
  • มีการแยกทิ้งขยะลงถัง
  • มีการแยกกระดาษกระดาษ สองหน้ามาใช้ในการพิมพ์งาน ตลอดจนการตรวจทานเอกสารก่อนจะสั่งพิมพ์
  • ใช้น้ำทิ้งจากเครื่องดูดตะกอนมารดน้ำต้นไม้  • ใช้น้ำจากอ่างรับน้ำฝนมารดน้ำต้นไม้


 

ข้อมูลการใช้น้ำ

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810
  • มีการใช้จักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ Green WU (27 สิงหาคม 2562)Facebook Comments Box