ผลการประเมิน

รายงานผลการตรวจประเมิน 5ส ส่วนอาคารสถานที่
ผลการตรวจประเมินประจำปี 2563 = 5.00 คะแนน
ผลการตรวจประเมินประจำปี 2564 = 4.86 คะแนน
ผลการตรวจประเมินประจำปี 2565 = 4.97 คะแนน
ผลการตรวจปรเมิน 5ส ครั้งที่ 1/2566 = 4.71 คะแนน
5ส
Facebook Comments Box