Thananya Nakpang

ภาพบรรยากาศ

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา

เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 1 […]

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา Read More »

ภาพประชุม

ส่วนอาคารสถานที่นัดประชุมหารือแนวการจัดการโรงผลิตน้ำประปาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 – 12.00

ส่วนอาคารสถานที่นัดประชุมหารือแนวการจัดการโรงผลิตน้ำประปาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ Read More »

ภาพการประชุม

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) นัดประชุมงานบริหารทั่วไปและธุรการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 &#821

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) นัดประชุมงานบริหารทั่วไปและธุรการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Read More »

ภาพกิจกรรม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันนี้ (11/01/2567) เวลา 05.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานท

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีทำบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 Read More »

ภาพการบรรยาย

บุลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตร”การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสานปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป”

เมื่อวันที่ 3 – 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 -16.00 น

บุลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตร”การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสานปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” Read More »

ภาพประชุม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมส่วนประจำเดือนธันวาคม 2566

เมื่อวันนี้ ( 14 ธันวาคม 2566 ) เวลา 09.00 – 10.0

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมส่วนประจำเดือนธันวาคม 2566 Read More »

ภาพกิจกรรม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” Read More »

ภาพการทำงาน

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางระบายป้องกันน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยอธิก

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) ร่วมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงทางระบายป้องกันน้ำท่วม Read More »

ภาพการหารือ

ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบที่พักพร้อมกับส่วน ทมอ.

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ส่วนอาคารสถา

ส่วนอาคารสถานที่ ร่วมตรวจสอบที่พักพร้อมกับส่วน ทมอ. Read More »

ภาพการจัดอบรม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมประจำปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมประจำปี Read More »