ตรวจการตรวจนับ

ส่วนอาคารสถานที่ ตรวจนับคลังประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ คลังพัสดุกลาง ส่วนอาคารสถานที่พร้อมคณะกรรมการตรวจนับคลังและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเข้าตรวจนับคลังพัสดุกลาง วัสดุสำนักงานของส่วนอาคารสถานที่ว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่ เพื่อรายงานให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

Facebook Comments Box