ภาพการจัดอบรม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยส่วนอาคารสถานที่ จัดอรบรมประจำปี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมแผนป้องกันอุทกภัยและวาตภัยประจำปี โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) เป็นประธานในการจัดอบมและวิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จริงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หัวหน้าส่วนบริการกลาง คุณสราวุธ อินปืน ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาตภัยอีกด้วย

Facebook Comments Box