ภาพประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ จัดประชุมส่วนประจำเดือนกันยายน 2566

วันนี้เวลา 09.00 น. ส่วนอาคารสถานที่ จัดประชุมส่วนประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมส่วนอาคารสถานที่

มีการพูดคุยเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานประจำปีงบประมาณ 2566 โดยชี้แจงเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคะแนนหน่วยงานและคะแนนส่วนบุคคลให้พนักงานได้ทราบทั่วกัน

Facebook Comments Box