ภาพการเข้าร่วมอบรม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in”

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics “ปรับโฉมเว็บไซต์ให้ไฉไลด้วย plug in” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญและสามารถนำความรู้จากการอบรม SEO ไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักวิชาหรือหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพการเข้าร่วมอบรม ภาพการเข้าร่วมอบรม ภาพการเข้าร่วมอบรม ภาพการเข้าร่วมอบรม

Facebook Comments Box