อธิการบดีและวิศวกรส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์) พร้อมด้วย นายกัมพล สุกใส นายธนาพงศ์ เพชรนุ้ย นายชัยภัทร บัวผุด วิศวกรและสถาปิกส่วนอาคารสถานที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  โดยมีวิศวกรของบริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด ร่วมลงพื้นที่เพื่ออธิบายความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างและร่วมกันวางแผนให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ อธิการบดีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพิพ

Facebook Comments Box