ภาพกิจกรรม 5ส

ส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ Kick Off & Big Cleaning Day ของ 5ส.

วันนี้เวลา 09.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรมการ Kick Off & Big Cleaning Day ของ 5ส. โดยมีการ Big Cleaning Day  ณ คลังพัสุดกลางส่วนอาคารสถานที่ บรรยาการเป็นไปด้วยความสนุกสนาม มีเสียงหัวเราและรอยยิ่มตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส ภาพกิจกรรม 5ส

Facebook Comments Box