ภาพการบรรยาย

ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัยประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-10.30. น. ส่วนอาคารสถานที่ โดยวิทยากรคุณสกล อนันตเสรี วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่ ได้เริ่มบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในส่วนของการวางแผนรับมือการป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2565 โดยได้ให้แนวทางการป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำท่วมประกอบไปด้วย มาตรการที่นำสิ่งก่อสร้างมาใช้ลดขนาดความรุนแรงของน้ำท่วม  เช่น  การปรับปรุงสภาพลำน้ำ  การใช้อ่างเก็บน้ำ และพนังกั้นน้ำ  เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีมาตรการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของเหตุการณ์น้ำท่วมดังนี้

  1. 1. การลดอัตราการไหลของน้ำโดยการใช้วิธีต่างๆเพื่อชะลอการไหลของน้ำ
    2. การควบคุมปริมาณการไหลโดยกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้ไหลมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วม
  2. 3. การจำกัดเส้นทางการไหลของลำน้ำโดยการสร้างพนังกั้นน้ำหรือแก้มลิง
    4. การปรับปรุงสภาพลำน้ำและสภาพการไหล  เช่น การสร้างทางระบายน้ำอ้อมรอบมหาวิทยาลัยเพื่อลดระดับความสูงของน้ำในลำน้ำสายหลัก
  3. 5. การระบายน้ำออกจากลำน้ำที่มีสภาพวิกฤตเช่น  การใช้เครื่องสูบน้ำ

ทั้งนี้คุณสกล อนันตเสรี วิทยากร ยังได้แจ้งให้คุณโกสินธ์ ซ้ายหั่น หัวหน้างานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และคุณนิพนธ์ บรรเจิดเลิศ หัวหน้างานซ่อมบำรุงระบบประปาและสุขาภิบาล กล่าวให้ความรู้เสริมแก่ผู้ที่เข้าร่วมกาอบรมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้อธิบายผังโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในการป้องกันน้ำท่วมไวด้วย

ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย ภาพการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัยและวาตภัย

Facebook Comments Box