ภาพการประชุม

บุคลากรส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาหน่วยงานกับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. บุคลากรส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณ 2566 กับอธิการบดี โดยอธิการบดีได้ให้คำแนะนำและแนวทางในการปรับรุงแก้ไขให้หน่วยงานมีการทำงานรวดเร็ว ทันแก่ผู้รับบริการ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยลักษณ์ให่ร่มรื่นสวยงามแก่ผู้ที่มารับบริการ

ภาพประชุมกับอธิการบดี ภาพประชุมกับอธิการบดี ภาพประชุมกับอธิการบดี ภาพประชุมกับอธิการบดี ภาพประชุมกับอธิการบดี ภาพประชุมกับอธิการบดี

Facebook Comments Box