คณะกรรมการ 5ส

ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลาง 5ส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ส่วนอาคารสถานที่ เข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่จริงจากคณะกรรมการกลาง 5ส โดยส่วนอาคารสถานที่ได้ดำเนินการปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกลางในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าผลคะแนนจากการตรวจสอบนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว

คณะกรรมการกลาง 5สคณะกรรมการกลาง 5สคณะกรรมการกลาง 5สคณะกรรมการกลาง 5สคณะกรรมการกลาง 5สคณะกรรมการกลาง 5ส

Facebook Comments Box