ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา

งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบ การประสภาพน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น การกรอง การฆ่าเชื้อ การจัดการถังพักน้ำใสและหอถังสูง และการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์การทำงาน และเพื่อมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักศึกษา

ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา ภาพนักศึกษาเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา

Facebook Comments Box