ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน

โรงผลิตน้ำประปาส่วนอาคารสถานที่ ต้อนรับนักศึกษาเข้าดูงาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น. งานโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่และอาจารย์ จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประมาณ 60 คนที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงผลิตน้ำประปา โดยมีคุณอภิรุณ บุษยากุล รักษาการแทนหัวหน้างานโรงผลิตน้ำประปา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษาพร้อมทั้งยังพาเดินเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตน้ำ ระบายน้ำ และบริเวณโดยรอบของโรงผลิตน้ำประปา

ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน ภาพบรรยากาศนักศึกษาเข้าดูงาน

Facebook Comments Box