สำรวจโครงการก่อสร้าง

ผู้ควบคุมงานส่วนอาคารสถานที่ นำทีมนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ควบคุมงานนำโดยคุณกัมพล สุกใส วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้งานในโครงการก่อสร้างถนนเพิ่มช่องจราจรถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคุณกัมพล สุกใส ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทคอนกรีตถนน การใส่เสริมเหล็ก และขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่างๆ ให้แก่นักศึกฝึกงานเพื่อเป็นความรู้และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้

ภาพนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯภาพนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯภาพนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯภาพนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯภาพนักศึกษาฝึกงานสำรวจโครงการก่อสร้างฯ

Facebook Comments Box