ภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษ

รศ.ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวีพร้อมด้วยบุคลากรส่วนอาคารสถานที่เดินทางไปดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมกับบุคลากรโรงผลิตน้ำประปา ส่วนอาคารสถานที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา และการวางระบบในโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษภาพการศึกษาดูงาน ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษ

Facebook Comments Box