ภาพการประชุม

ส่วนอาคารสถานที่ร่วมประชุมคณะทำงานฯ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ส่วนอาคารสถานที่เข้าร่วมประชุม คณะทำงานปรับปรุงแผนแม่บทการใช้ประโยชน์ในที่ดินและพื้นที่อาคาร (Master plan) โดยมีรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เป็นประธานในที่ประชุม และมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัมนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต

ภาพการประชุม ภาพการประชุม ภาพการประชุม ภาพการประชุม ภาพการประชุม

Facebook Comments Box