ภาพิกจกรรม

งานออกแบบและวิศวกรรมหนึ่ง เข้าร่วมกิจกรรม “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก” ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน

ภาพกิจกรรมภาพเข้าร่วมกิจกรรม ภาพิกจกรรม ภาพิกจกรรม

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. งานออกแบบและวิศวกรรมหนึ่ง ส่วนอาคารสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม “CPAC Green Solution ล้ำ เปลี่ยน โลก” ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน  เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการก่อสร้างแบบ “Turn Waste to Value” นับเป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการอัพเดทเทรนด์และนวัตกรรมการพัฒนางานก่อสร้างยุคใหม่ ตอกย้ำแนวคิด ‘ล้ำ เปลี่ยน โลก’ จาก CPAC Green Solution

Facebook Comments Box