ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเตรียมรับมืออุทกภัยและวาตภัย โดยส่วนอาคารสถานที่

       

Facebook Comments Box