[:en]ม.วลัยลักษณ์ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 ดูแลนักศึกษาเดินทางกลับมหาวิทยาลัย[:]

[:en]มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อคัดกรองนักศึกษาที่เดินทางกลับมหาวิทยาลัยในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2563 ระหว่าวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ประตู 1 ทางเข้าหอพักนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่พักหอพักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องลงทะเบียนในระบบคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ลิงค์ http://bit.ly/39su9TN  โดยนักศึกษาที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  สมุทรปราการและปทุมธานี ซึงเป็นพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก ต้องไปเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  หากมีอาการเข้าช่ายเสี่ยงติดเชื้อ (PUI) หรือส่งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะแยกกักตัวที่หอพักบุคลากรศูนย์การแพทย์

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำป้องกันแพร่ระบาดโรคอย่างเคร่งครัด  เช่น สวมหน้ากากอนามัย  หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงแหล่งมั่วสุม เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที

    [:]

Facebook Comments Box