การกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

นโยบาย 5ส Green ส่วนอาคารสถานที่

ส่วนอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส Green (สะสาง สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน ปลอดภัย และมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี  โดยให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กำหนด จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรม 5ส Green มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

เป้าหมายกิจกรรม 5ส Green ส่วนอาคารสถานที่

  1. สถานที่ทำงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
  2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส Green และสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
  3. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม 5ส Green ในการประกันคุณภาพประจำปี อย่างน้อย ระดับ 4.85 คะแนน

กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้

  1. ผลคะแนนการตรวจประเมิน 5ส Green ของส่วนอาคารสถานที่ ในปีงบประมาณ 2564 มีระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 85
  2. บุคลากรของส่วนอาคารสถานที่มีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม 5ส Green ในระดับมากที่สุด (มากกว่า 4.25 คะแนน)
  3. บุคลากรของส่วนอาคารสถานที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5ส Green ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
Facebook Comments Box