วัตถุประสงค์

  1. บริหารจัดการ วางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามผังแม่บท
  2. ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
  3. เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับอาคารสถานที่
  4. วิเคราะห์ จัดทำ กำกับดูแล โครงการก่อสร้างและงานปรับปรุงอาคารสถานที่
  5. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค และกำกับดูแลงานจัดจ้างโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
  6. สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับประชาคมภายในและสังคมภายนอก
Facebook Comments Box