มาตรฐานโต๊ะทำงาน

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

งานออกแบบและวิศวกรรม

งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/งานซ่อมบำรุงรักอาคารและสาธารณูปการ

งานไฟฟ้า-งานซ่อมอาคารฯ

งานซ่อมระบบประปาและสุขาภิบาล

คลังพัสดุ

ผังโต๊ะทำงาน
Facebook Comments Box