มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบส่วนอาคารสถานที่

โรงจอดรถ

  1. มีการกำหนดพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
  2. การจอดรถต้องปฏิบัติตามป้ายสัญญาณ หรือเครื่องหมายจราจรที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  3. การจอดรถต้องไม่กีดขวางช่องทางรถคันอื่น ห้ามจอดรถซ้อนคัน รวมถึงไม่จอดรถบริเวณห้ามจอด เช่น มุมถนน ทางโค้ง ทางแคบ หรือบริเวณที่ปรากฎสัญลักษณ์ห้ามจอดต่าง ๆ
  4. การจอดรถให้หันหัวรถออกข้างนอก เพื่อสะดวกต่อการสัญจรกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
  5. การจอดรถให้อยู่ภายในพื้นที่ช่องจอดรถที่กำหนดไว้ตามประเภทของรถ โดยจอดขนานกับเส้นที่กำหนด และกะระยะห่างจากเส้นให้เหมาะสม
  6. บริเวณที่จอดรถมีไว้เพื่อจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

พื้นที่โดยรอบส่วนอาคารสถานที่

  1. มีการกวาดขยะ และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบเป็นประจำทุกวัน
  2. มีการตัดหญ้าพื้นที่โดยรอบ เดือนละ 1 ครั้ง

วิธีการที่ทำให้หน่วยงานทราบจำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ในหน่วยงานในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน

ส่วนอาคารสถานที่จะเช็คชื่อพนักงานในกรณีฉุกเฉิน โดยให้พนักงานทุกคนรายงานตัวในกลุ่ม Line ส่วนอาคารสถานที่

Facebook Comments Box