ภาพกิจกรรมโครงการ 5ส Green

ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส

ภาพหลังทำกิจกรรม 5ส

กิจกรรม big cleaning day ส่วนอาคารสถานที่

ภาพกิจกรรม Big cleaning day ปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม Big cleaning day ปีงบประมาณ 2566

ภาพการตรวจประเมิน 5ส จากคณะกรรมการกลางปีงบประมาณ 2565

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 1

ภาพการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ครั้งที่ 2

Facebook Comments Box