วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ 
“สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ทำงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

พันธกิจ ส่วนอาคารสถานที่

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผ่นยุทธศาสตร์และให้บริการด้านออกแบบวิศวกรรมและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  และการก่อสร้าง  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานเชิงช่างและงานบริการต่าง ๆ   โดยมุ้งเน้นให้งานมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ[:th]

วิสัยทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ 
“เชี่ยวชาญด้านงานช่าง บริการด้วยใจอย่างมืออาชีพ ทำงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”

พันธกิจ ส่วนอาคารสถานที่

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามแผ่นยุทธศาสตร์และให้บริการด้านออกแบบวิศวกรรมและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ  และการก่อสร้าง  โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับงานเชิงช่างและงานบริการต่าง ๆ   โดยมุ้งเน้นให้งานมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

Facebook Comments Box