ความสำคัญของโครงการ 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้หน่วยพัฒนาองค์กรดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านเครื่องมือคุณภาพหลากหลายตัว อาทิเช่น เครื่องมือการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ของกรมอนามัย เครื่องมือการประเมินสุขภาวะ 4 มิติ ขององค์การอนามัยโลก หรือเครื่อมือความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือ 5ส เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือคุณภาพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเสริมสร้าง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เครื่องมือ 5ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานจากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ควบคู่กับเครื่องมือคุณภาพอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข สนุก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “องค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization)” ต่อไป

Facebook Comments Box