รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2561 1). งานซ่อมระบบไฟฟ้า รายการที่ 1) ทีมผู้ช่วยช่างช่วยกันย้ายวัสดุ คลังพัสดุส่วนอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ…. 1) นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์ หัวหน้าชุด 2). นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น  หัวหน้าชุด 3). ผู้่ช่วยช่างทุกงาน ช่วงเวลาดำเนินการ 09.00 น.  – 12.00 น.