ส่วนอาคารสถานที่ ประชุมพนักงานในหน่วยงานและประชุมหัวหน้างานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานแก้ปัญหา แจ้งทราบข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

ส่วนอาคารสถานที่ ประชุมพนักงานในหน่วยงานและประชุมหัวหน้างานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานแก้ปัญหา แจ้งทราบข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร