รายงานซ่อมประจำวัน

รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2561 1). งานซ่อมระบบไฟฟ้า รายการที่ 1) ทีมผู้ช่วยช่างช่วยกันย้ายวัสดุ คลังพัสดุส่วนอาคารสถานที่ ผู้รับผิดชอบ…. 1) นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์ หัวหน้าชุด 2). นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น  หัวหน้าชุด 3). ผู้่ช่วยช่างทุกงาน ช่วงเวลาดำเนินการ 09.00 น.  – 12.00 น.        

Read More »