คุณภาพน้ำประปาวันนี้

  • ค่าความขุ่น (NTU) 

ค่า pH

0.31

5.38

 

Facebook Comments