ประกันคุณภาพ ส่วนอาคารสถานที่

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2563

6.2 การบริหารทรัพยากรทางการเงินและกายภาพ

การดำเนินการโดยส่วนอาคารสถานที่

          ส่วนอาคารสถานที่มีบทบาทและหน้าที่ให้บริการในเชิงบริหารจัดการด้านวิศวกรรมและออกแบบ งานซ่อมบำรุงในทุกระบบ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์ จัดทำ กำกับดูแลโครงการก่อสร้างและงานปรับปรุง ให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล รวมทั้งโรงผลิตน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล ซึ่งกำหนดพันธกิจเป็น 2 ประการ คือ (1) ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาและการก่อสร้าง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และ (2) ให้บริการเกี่ยวกับงานเชิงช่างและงานบริการต่าง ๆ ในด้านให้คำแนะนำ สำรวจ ออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้งานมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

          ในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนงานประจำปีได้มีการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน และระบบสาธารณูปโภค เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานให้มีความเหมาะสมในการเรียนรู้ และการใช้สถานที่ให้มีความทันสมัย สวยงาม เพียงพอสำหรับรองรับการเรียนการสอนในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มีการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านกายภาพ ได้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน เพื่อให้มีความสวยงาม ทันสมัยและพร้อมใช้งานในกลุ่มอาคารต่าง ๆ ดังนี้

               – กลุ่มอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดำเนินการทาสีท่อวู้ด ตู้วู้ด อุปกรณ์ประกอบวงกบ บานประตู และทางเดินมีหลังคา อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2, 3, 5, 6, 7 และ 8  งานทาสีผนังภายนอกและระเบียงทางเดินฝั่งปฏิบัติการไม้ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2 งานทาสีผนังภายในห้องเรียน ห้องบรรยาย ห้องเสริมทักษะวิชาชีพแพทย์และโถงทางเดิน ชั้น 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6 ปรับปรุงพื้นที่คอร์ดกลางด้านทิศตะวันออก ของอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 เป็นโถงพักผ่อนของบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงผู้มาติดต่อและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งงานทาสีผนังภายนอกศาลาหน้าและหลังอาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 

                – กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ได้มีการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาสำหรับใช้เป็นสถานที่พักของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักนักศึกษา อาคารลักษณานิเวศ 7,10,11 และ 13 และก่อสร้างห้องน้ำอาคารลักษานิเวศ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ห้องน้ำที่สวยงาม และทันสมัย งานซ่อมและทาสีศาลาแปดเหลี่ยม ซุ้มอ่านหนังสือบริเวณหอพักนักศึกษา เป็นสถานที่สำหรับอ่านหนังสือและพักผ่อนของนักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน

                – กลุ่มอาคารเรียนรวม ได้มีการปรับปรุงด้านกายภาพให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยดำเนินการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุมระหว่างอาคารสถาปัตยกรรมและอาคารเรียนรวม โดยดำเนินการเป็นงานเพิ่มของงานก่อสร้างสะพานลอยและหลังคาคลุมถนนรอบนอกด้านอาคารกิจกรรม และมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และงานทาสีกล่องไม้วางชิ้นงานของนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ อีกทั้งยังได้ดำเนินการถมหินคลุกปรับระดับลานหน้าอาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สำหรับรองรับการจอดรถของนักศึกษา และผู้ใช้บริการ และเพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

               – กลุ่มอาคารวิชาการ ได้มีการปรับปรุงด้านกายภาพเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของอาจารย์ พนักงานและนักศึกษา โดยอาคารได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ คือ อาคารวิชาการ 2, 3, 5, 7 และ 8 อาคารกายวิภาคสัตว์และงานครัวสาธิต รองรับการเรียนการสอนของสำนักวิชาการจัดการ และเป็นสถานที่ในการเรียนรู้และ ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมีความทันสมัยและมีความสมบูรณ์ของห้องครัวสาธิต งานทาสีเฟอร์นิเจอร์ห้องประชุม ห้องคณบดี และห้องรองคณบดี อาคารวิชาการ 2, 3 และ 4 และงานทาสีจราจรลานจอดรถยนต์ อาคารวิชาการ 8 ในส่วนของอาคารที่กำลังดำเนินการปรับปรุง ได้แก่ อาคารวิชาการ 1 และ 4                   

                นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6 มีความสูงขนาด 4 ชั้น เพื่อเป็นอาคารรองรับสำหรับการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่าง ๆ โดยก่อสร้างเป็นห้องเรียนแบบ Amart Classroom ขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้การจัดการด้านการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยในชั้นที่ 2 จะเป็นห้องเรียนขนาด 35 ที่นั่งจำนวน 56 ห้อง ชั้น 3 และ 4 จะเป็นห้องเรียนขนาด 70 ที่นั่งจำนวน 14 ห้อง ส่วนชั้นล่างจะเป็นพื้นที่โล่งเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นที่พักคอยและจัดสันทนาการต่าง ๆ และยังมีการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์

               – กลุ่มบ้านพักวลัยนิวาส ได้ดำเนินการทาสีผนังภายใน-ภายนอก และทาสีเฟอร์นิเจอร์ อาคารวลัยนิวาส 8, 9 และ 10  มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากรแล้วเสร็จ คือ เลขที่ 801, 809, 819, 918, 1012 และ 1020  และในส่วนของงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร เลขที่ 818, 909, 1014, 1018 และ 1022  สำหรับใช้เป็นสถานที่พักของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

               – งานถนนและระบบระบายน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ได้ปรับปรุงถนนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยในการสัญจร รวมทั้งได้ขุดคูคลองระบายน้ำในเขตพื้นที่การศึกษา เขตบ้านพักบุคลากร เขตฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

  1. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับนักศึกษาทั้งไทยพุทธและมุสลิม โดยได้ออกแบบก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยพุทธ และโบราณสถาน อีกทั้งให้ความสำคัญกับนักศึกษาและบุคลากรชาวมุสลิมในมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงห้องละหมาดให้มีความกว้างขวาง สวยงาม และมีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติศาสนกิจของบุคลากร นักศึกษามุสลิม รวมไปถึงชาวมุสลิมที่เข้ามาติดต่อกับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจ เช่น การละหมาดในระหว่างวัน 5 เวลา  การละหมาดวันศุกร์ การละหมาดตะรอเวียฮในเดือนรอมฎอน การละหมาดในวันตรุษอีดิลฟีตรี และวันตรุษอีดิลอัฎฮา เป็นต้น ตลอดจนใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศาสนาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป นับได้ว่าการปรับปรุงห้องละหมาด ณ ศูนย์อาหารช่อประดู่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดทุกช่วงเวลา เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ห้องละหมาดได้ร่วมทำพิธีละหมาดร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง และใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของอิสลาม นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย สามารถมาละหมาดร่วมกับนักศึกษาได้อีกด้วย ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพื้นที่ในการจัดสร้างห้องละหมาด ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นการธำรงไว้ซึ่งแนวปฏิบัติศาสนกิจที่ดี ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักศาสนา

         รายการเอกสารและหลักฐานอ้างอิง (ส่วนอาคารสถานที่)

  1. ใบขอซื้อ/ขอจ้าง
  2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
Facebook Comments Box