ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่มุ่งสู่ Smart Farmer

                                 
ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ธกส. จัดอบรมเกษตรรุ่นใหม่ มุ่งสู่ Smart Farmer ดึงศักยภาพคณาจารย์  ม.วลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมทางการเกษตร ให้เกษตรกรนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเกษตรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 1 ให้กับลูกค้าของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตรให้กับเกษตรรุ่นใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีเกษตรกรในพื้นที่จ.นครศรีฯ เข้าร่วม จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุม 250 ที่นั่ง ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเกษตรกรและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี นายอภิชาติ  สิทธิพงศ์ ผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอท่าศาลา กล่าวรายงาน และมี คุณสิริรัตน์ ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส. จ.นครศรีฯ ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า โครงการอบรมเกษตรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 1” ถือเป็นโครงการที่ดีสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ต่อยอดความคิดในการพัฒนาอาชีพให้คนรุ่นใหม่ มีทักษะความรู้ในการทำงานและเป็นแนวทางที่ดีในการสร้างงานสร้างอาชีพต่อไป และคาดหวังว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ทั้งนี้ขอขอบคุณทีมงานของธนาคารธกส. และทีมงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยากรและเกษตรกรทุกคนที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิชาการด้านการเกษตร โดยในขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับบริษัท CPF ดำเนินการโครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติมาตรฐานสากล นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและเกษตรกร  ซึ่งหาก ธกส.จะมีการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรเลี้ยงไก่หรือสุกรที่ทันสมัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ ณ โครงการฟาร์มสาธิตดังกล่าวได้  ขณะเดียวกันในมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาฟาร์มไม้ผลหลายชนิดพร้อมกับทำวิจัยควบคู่กันไป และมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่และสามารถประกอบอาชีพที่ดีขึ้น”
ด้านนายอภิชาติ  สิทธิพงศ์ กล่าวว่า ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำเภอท่าศาลา กำหนดแผนงานตามวิสัยทัศน์ คือ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท” จึงมีแผนงานด้านส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ของคนในชนบท และด้วยศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตรให้กับเกษตรรุ่นใหม่ อันำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเกษตรรุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่ Smart Farmer รุ่นที่ 1 ให้กับลูกค้าของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรม
สำหรับ การอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชด้วยต้นทุนต่ำและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพของประเทศ  (การควบคุมโรคพืช และแมลง ด้วยสารชีวภัณฑ์) โดย รศ.ดร.วาริน อินทนา หัวหน้าหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน  , เรื่อง ระบบ Smart Farmer โดย รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ,เรื่องความรู้ด้านกฏหมายและการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดย รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศกัญชาไทยทางการแพทย์
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มสาธิต สุกร และไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ  และการเรียนรู้โครงการไม้ผลเศรษฐกิจ และสาธิตระบบ Smart (การรดน้ำอัตโนมัติแปลงขนุน) (ฝรั่งกิมจู ขนุน มะพร้าว จำปา เงาะ มังคุด กล้วย สละ ส้มโอ) อีกด้วย
ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์  หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
Facebook Comments Box