พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระดับ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วน-หน่วย-สำนักงาน ผู้จัดการ และผู้กำกับดูแล จำนวน 62 คน จาก 47 หน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับประเทศ และก้าวกระโดด 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยระดับโลก ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยผู้บริหารทุกคนได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามหลักการของ (OKRs: Objectives and Key Results) ในการสัมมนาผู้บริหาร หลักสูตร “การสร้างกลยุทธ์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ World Class University” เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้บรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยความร่วมมือผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับตำแหน่งเพื่อหลอมรวมพลังที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ ในโอกาสนี้จึงมีการลงนามลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนางานมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

Facebook Comments