รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

รายงานซ่อมไฟฟ้า ประจำวันที่  29 พฤษภาคม 2561

1). งานซ่อมระบบไฟฟ้า

รายการที่ 1) ทีมผู้ช่วยช่างช่วยกันย้ายวัสดุ คลังพัสดุส่วนอาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบ….
1) นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์ หัวหน้าชุด
2). นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น  หัวหน้าชุด
3). ผู้่ช่วยช่างทุกงาน

ช่วงเวลาดำเนินการ 09.00 น.  – 12.00 น.

 

 

 

 

Facebook Comments