เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ส

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการดำเนินการด้าน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง
 3. เพื่อให้มีการดำเนินงาน 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับหน่วยงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

 • ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม (Zero Accident)
 • นักศึกษาและบุคลากรมีคะแนนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของสำนักวิชา อาคารเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป (4.50 คะแนน ขึ้นไป)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานของการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

2.1 คะแนนประเมิน 5ส ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนประเมินตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป

2.2 มีการส่งเข้าประกวดรางวัล 5ส ระดับประเทศอย่างน้อย 2 หน่วยงาน และได้รับการรับรองอย่างน้อย 1 หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 : เพื่อให้มีการดำเนินงาน 5ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการปฏิบัติงานในทุกระดับหน่วยงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

 • ทุกหน่วยงานมีการประเมินตนเอง 3 ครั้ง (ควบคู่กับการตรวจประเมิน)
 • บุคลากรทุกคนต้องผ่านการอบรมเรื่องความรู้พื้นฐาน 5ส 100%

เป้าหมายการดำเนินงาน 5 ส ส่วนอาคารสถานที่

 1. เพื่อให้สถานที่ทำงาน สะอาด มีความเป็นระเบียบ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 2. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน มีความสุขในการปฏิบัติงาน และให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
 3. ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
 4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส
 5. ส่วนอาคารสถานที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยของ 5 ส
 • ปีแรกเฉลี่ย 4.50      คะแนน
 • ปีที่สองเฉลี่ย 4.81  คะแนน
 • ปีที่สามเป็นต้นไปเฉลี่ย 4.85 คะแนน
Facebook Comments