วัตถุประสงค์

  1. ให้บริการด้านเชิงช่างอย่างมีคุณภาพ ทันเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
  2. เป็นหน่วยงานที่มีการวางระบบการทำงานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
Facebook Comments