ภารกิจ

ส่วนอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ด้านการให้บริการในเชิงบริหารจัดการ  ด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระบบ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

  • วางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามผังแม่บท และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
  • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
  • วิเคราะห์ จัดทำ กำกับดูแล โครงการก่อสร้างและงานปรับปรุงอาคารสถานที่
  • ให้บริการระบบสาธารณูปโภค และกำกับดูแลงานจัดจ้างโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
  • สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับสังคมภายนอกและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Facebook Comments