ภาพกิจกรรมโครงการ 5ส Green ก่อนประเมิน (วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Facebook Comments Box