ข้อมูลการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ

ตู้เอกสาร
ผู้รับผิดชอบ
1. นางมัลลิกา คุณารักษ์
2. นางสาวใบบุญ  ทองชูดำ

Happy corner
ผู้รับผิดชอบ
นางสุชะฎา  อินณรงค์

ถังดับเพลิง
ผู้รับผิดชอบ
นายนิพนธ์  บรรเจิดเลิศ

ตู้น้ำดื่ม
ผู้รับผิดชอบ
นายสุภาพ  โนรัตน์

เครื่อง Printer และเครื่องถ่ายเอกสาร
ผู้รับผิดชอบ
นายณรงค์  หีดเสน

ห้องควบคุมไฟฟ้า
ผู้รับผิดชอบ
นายสุบัญชา  นิลทน

Facebook Comments Box