พันธกิจ

จากวิสัยทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่ จึงได้กำหนดพันธกิจเป็น 2 ประการ ดังนี้

  1. ให้บริการเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาและการก่อสร้าง  โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
  2. ให้บริการเกี่ยวกับงานเชิงช่างและงานบริการต่าง ๆ  ในด้านการให้คำแนะนำ สำรวจ   ออกแบบ โดยมุ้งเน้นให้งานมีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
Facebook Comments